Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Het afsluiten van een verkoopsovereenkomst met BABYmatters bv houdt van rechtswege de aanvaarding in van onderhavige algemene verkoop voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken. Behalve in geval van afwijkingen, uitdrukkelijk en schriftelijk door BABYmatters bv aanvaard, zullen deze algemene verkoop voorwaarden, zonder voorbehoud, zelfs bij tegenstrijdigheid, de voorrang krijgen op de bepalingen voorkomend op de documenten uitgaande van de koper. De koper verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en alle onderdelen ervan te aanvaarden.

2. Offertes
Offertes zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering.

3. Bestellingen
Elke bestelling is onderworpen aan de algemene voorwaarden van BABYmatters bv genaamd. Door zijn handtekening te plaatsen op de bestelbon of door het plaatsen van een telefonische bestelling of bestelling per fax of e-mail, verklaart de koper uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de verkoop voorwaarden en er mee akkoord te gaan. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door BABYmatters bv en mits vergoeding van de winstderving en de gemaakte kosten en met een minimum van 20% van de overeengekomen prijs.

4. Prijzen
Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds inclusief B.T.W. Al onze prijzen, hoe dan ook vermeld, kunnen zonder voorafgaandelijk bericht aangepast worden ingeval van schommeling in een of meerdere componenten van onze kostprijs, zoals o.a. stijging van de aankoopprijzen, salarissen, sociale en fiscale lasten, alsook elke andere objectief meetbare omstandigheid.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald geldt iedere prijsopgave voor leveringen in de magazijnen van BABYmatters bv, waarbij onze prestaties beperkt blijven tot het individualiseren van de koopwaar. Indien BABYmatters bv dient in te staan voor vervoer of organisatie van vervoer zal de prijs hiervan aan de koper gefactureerd worden.

5. Kortingen
Kortingscodes worden uitgedeeld tijdens promotionele activiteiten en zijn niet te bestellen. Indien u een kortingsbon heeft kunt u deze gebruiken via de site, gedurende de checkout van je winkelwagen. De korting wordt automatisch verrekend zodra je deze hebt toegepast. * Kortingen zijn niet cummuleerbaar met andere promoties. * De kortingcode is geldig zolang het het systeem het toelaat. * De kortingscode kan niet worden gebruikt voor reeds geplaatste bestellingen * Per reservering kunt u 1 kortingscode inleveren * De kortingsbon is niet te verzilveren bij partners van BABYmatters bv.

6. Leveringstermijn
De leveringstermijnen die voorkomen op onze prijsopgaven zijn enkel gegeven ten titel van informatie. Vertraging in de levering doet in hoofde van de koper nooit enig recht op schadevergoeding ten laste van BABYmatters bv ontstaan en rechtvaardigt evenmin de ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien zulks door beide partijen voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen werd. In geval van overmacht is BABYmatters bv bevrijd van haar leveringsplicht.

7. Leverings en risico-overgang
Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering in de magazijnen van BABYmatters bv te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 30. De koper zal de goederen afhalen ten laatste tien kalenderdagen na de kennisgeving dat de goederen te zijner beschikking staan. Bij nalatigheid kunnen opslagkosten gefactureerd worden. Vanaf de levering, dit is vanaf het verlaten van de magazijnen van BABYmatters bv, draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, in het bijzonder alle risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door de zorgen van of in opdracht van BABYmatters bvba geschiedt.

8. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van BABYmatters bv tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en andere lasten. Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, is het de koper niet toegelaten deze te gebruiken of te verwerken, deze in eigendom over te dragen, of te bezwaren met een zakelijk recht waardoor het revindiceren of terugnemen onmogelijk wordt gemaakt.

9. Betaling
Alle facturen zijn contant betaalbaar of per overschrijving. Het pakket wordt pas verstuurd nadat de betaling door ons ontvangen is op het rekening nummer BE45 3630 7964 1989 – BIC BBRUBEBB (ING)

10. Aanvaarding
De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de koper acht kalenderdagen na de levering, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht conform art. 10 van onderhavige algemene voorwaarden. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, dat wil zeggen alle gebreken die de koper op het ogenblik van de levering of gedurende de volgende acht kalenderdagen had kunnen vaststellen door een aandachtige controle, en dekt in het bijzonder de gebreken betreffende het functioneren en de kenmerken van apparaten.

11. Waarborg
Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden de goederen gewaarborgd tegen verborgen gebreken gedurende drie maanden vanaf de levering of vanaf de dag waarop de goederen moesten afgenomen worden. Tevens is de waarborg in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of leverancier. De verantwoordelijkheid van de BABYmatters bv beperkt zich maximaal tot het vervangen van de door ons geleverde goederen en indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs.

12. Klachten
Om geldig te zijn, dienen klachten geformuleerd te worden bij aangetekende brief welke op de zetel van de BABYmatters bv dient toe te komen ten laatste acht dagen na levering van de goederen. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen enkel product mag worden teruggestuurd zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de BABYmatters bv.

13. Aansprakelijkheid 
BABYmatters bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die zich kunnen voordoen bij gebruik van de door BABYmatters bv geleverde producten, goederen en apparaten. Wij exonereren ons uitdrukkelijk voor elke gevolgschade, zowel menselijke schade als enig andere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte goederen en dit zowel ten aanzien van de koper als ten aanzien van derden.

14. Geschillen
Alle betwistingen worden beheerst door het Belgisch recht en zullen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, onverminderd het recht van BABYmatters bv om te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats en/of vennootschapszetel van de koper.

15. Technische informatie
De vermelde technisch informatie wordt enkel gegeven ten titel van inlichting, en is gebaseerd op de gegevens, meegedeeld door de fabrikant. De BABYmatters bv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen of onnauwkeurigheden.

16. Splitsbaarheid
De gebeurlijke ongeldigheid of nietigheid van een van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden tast de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bedingen niet aan.

17. Niet tevreden?
Niet tevreden met uw zending? Binnen de 14 werkdagen na levering hebt u de mogelijkheid om de artikelen terug te zenden. U kunt kiezen om de goederen om te ruilen of te laten terug betalen (de verzendingskosten worden in vermindering gebracht).

Onvolledige, beschadigde, bevuilde of gebruikte artikelen, zonder oorspronkelijke verpakking worden niet terugbetaald.

The mailing that really matters...

... met écht interessante en relevante inhoud voor jonge ouders! (En wij spammen je nooit. Beloofd.)

Wanneer je je aanvraag verstuurt, ga je akkoord met de verwerking van je gegevens zoals vermeld in ons privacybeleid. No worries, wij hechten veel belang aan je privacy en springen zeer voorzichtig met je gegevens om!