Modu

Modu sets

Dreamer Kit

  • 35 onderdelen: 7 blokken, 18 staven, 8 wieltjes
  • Meer dan 12 bouwwerken mogelijk

Explorer Kit

  • 21 onderdelen: 5 blokken, 10 staven, 4 wieltjes
  • Minstens 6 bouwwerken mogelijk

Curiosity Kit

  • 15 onderdelen: 3 blokken, 6 staven, 4 wieltjes
  • Minstens 4 bouwwerken mogelijk